APRS Packet Errors for VK2GJ-2 (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
20190116075800VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAfnCA/`J5^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA44~UAAAAAAAAAAKiHAAAv(BAAAI4jNAD/W>AAA/9KWl`SEAAuWBAqCAAAA|$IWn!%uB0-vO(!|
20190116075841VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAeqCAk_g)]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAqy~UAAAAAAAAAA"iHAAAv(BAAAI4LVADct>AAA7#KW[RUEAAuWBAqCAAAA|$JXW!!u;0.vO(!|
20190116075921VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCA5FJM&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAe2~UAAAAAAAAAA6iHAAAv(BAAAI4jNAD:(>AAAt%KWTrVEAAuWBAqCAAAA|$KX&!#sl0.vO(!|
20190116080001VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCAk_=t@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA)0~UAAAAAAAAAAqiHAAAv(BAAAI42kADd"nAAA9hFLYiLCAAY4AAVBAAAA|$LX$!!u)0.vO(!|
20190116080042VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCA"]fX>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA{u~UAAAAAAAAAAaiHAAAv(BAAAM0LVAD/W?AAAN*KWBBYEAAuWBAqCAAAA|$MWn!#tr0-vO(!|
20190116080123VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAAoCAC"bRnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAz,sKAAAAAAAAAA/9DAAA+>AAAA&a03uu8(nAAAvjFLQ6MCAAY4AAVBAAAA|$NX"!%ts0-vO(!|
20190116080203VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCA+>g)-EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAVx~UAAAAAAAAAAlhHAAAv(BAAAMw`-"C:(?AAA<.KW
20190116080244VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAfnCA"]J5^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA)0~UAAAAAAAAAA6iHAAAv(BAAAI4jNADbAoAAAhlFLI]NCAAY4AAVBAAAA|$PWn!!uB0.vO(!|
20190116080325VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CALnCA1[=t]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAZ1~UAAAAAAAAAAvjHAAAv(BAAAp5jNAD/W@AAA0
20190116080406VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCA@Q3?cFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAE0~UAAAAAAAAAAfjHAAAv(BAAA+2/7AD:(@AAAm>KW-feEAAuWBAqCAAAA|$SWn!#xS0.vO(!|
20190116080447VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HA!mCA/`=t?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA~1~UAAAAAAAAAA:iHAAAv(BAAAI4LVADd"oAAAOoFL7/PCAAY4AAVBAAAA|$TW_!(u!0.vO(!|
20190116080527VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA!mCA+>AAAAEc03uul4oAAAHpFL$qQCAAY4AAVBAAAA|$UW_!%u50.vO(!|
20190116080608VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCAT-3?[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAj3~UAAAAAAAAAAaiHAAAv(BAAAI42kADct[AAA-^KW[RiEAAuWBAqCAAAA|$VX)!#u40-vO(!|
20190116080649VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6JAGmCAQ@IM`EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA1x~UAAAAAAAAAA"iHAAAv(BAAA+22kAD:([AAA=`KWkojEAAuWBAqCAAAA|$WWQ!*uN0.vO(!|
20190116080729VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6MAhpCA1[=t`EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA#z~UAAAAAAAAAA6iHAAAv(BAAA+2jNADbApAAA=rFL>gSCAAY4AAVBAAAA|$XXA!-uQ0.vO(!|
20190116080810VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCA4}J5@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAI4~UAAAAAAAAAAKiHAAAv(BAAAI4esAD/W]AAAx~KWBBmEAAuWBAqCAAAA|$YWd!#u*0-vO(!|
20190116080851VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CADnCA5F?"hCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAd/sKAAAAAAAAAA~9DAAA+>AAAAEc*Uuu7WpAAA#tFLQ6TCAAY4AAVBAAAA|$ZWg!#ss0-vO(!|
20190116080932VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAZpCA"]fX[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAY4~UAAAAAAAAAA$gHAAAv(BAAA+2jNAD:(]AAAXDLW
20190116081012VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCAT->"oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAm+sKAAAAAAAAAAR9DAAA+>AAAAjZ$zuuOtpAAAxvFLt^UCAAY4AAVBAAAA|$Wl!#u-0,vO(!|
20190116081053VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCAk_=t?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAz3~UAAAAAAAAAAlhHAAAv(BAAAI4jNAD/W^AAA]GLWpJrEAAuWBAqCAAAA|$]X$!!u!0-vO(!|
20190116081134VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCAQ@fX^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAI4~UAAAAAAAAAAwgHAAAv(BAAA+2jNADct^AAA.ILW-fsEAAuWBAqCAAAA|$^Wd!#u?0,vO(!|
20190116081215VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAfnCAT-=t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAj3~UAAAAAAAAAAVhHAAAv(BAAAp1`-"C:(^AAA6KLWZ5tEAAuWBAqCAAAA|$_Wn!!u10-vO(!|
20190116081255VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCAT-=t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAX7~UAAAAAAAAAA$gHAAAv(BAAAI4jNADbAqAAAXzFLbpXCAAY4AAVBAAAA|$`Wd!#tt0-vO(!|
20190116081336VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAT->"oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAt/sKAAAAAAAAAAJ9DAAA+>AAAAEco7uukLqAAAQ0FL{IYCAAY4AAVBAAAA|$aX&!!u-0,vO(!|
20190116081417VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCAXL>t&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAV%~UAAAAAAAAAArfHAAAv(BAAAp1LVADct_AAAUQLWTrxEAAuWBAqCAAAA|$bWd!#so0,vP(!|
20190116081458VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA2mCAQ@J5[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA44~UAAAAAAAAAAwgHAAAv(BAAAp1>cAD:(_AAAKSLWw)yEAAuWBAqCAAAA|$cW]!!u20,vO(!|
20190116081539VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCA4}IM[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA88~UAAAAAAAAAA@gHAAAv(BAAAI4S@"Cd"qAAA"2FL^BaCAAY4AAVBAAAA|$dX"!!u.0-vP(!|
20190116081621VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAlBJM?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAw$~UAAAAAAAAAA7fHAAAv(BAAAI47FAD/W`AAA/VLWNd1EAAuWBAqCAAAA|$eWz!#ty0,vP(!|
20190116081702VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAGmCA-;g){EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,7~UAAAAAAAAAA$gHAAAv(BAAAI4/7ADct`AAA#XLWq22EAAuWBAqCAAAA|$fWQ!%u[0-vO(!|
20190116081742VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAznCA"]IM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA]6~UAAAAAAAAAAFhHAAAv(BAAAp1jNAD:(`AAAxZLW,?3EAAuWBAqCAAAA|$gWs!(u60-vO(!|
20190116081823VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAXnCA/`2i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAu2~UAAAAAAAAAAlhHAAAv(BAAApx7FADbArAAA$6FLy0cCAAY4AAVBAAAA|$hWl!!u(0-vO(!|
20190116081903VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAlBJM&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM8~UAAAAAAAAAA{eHAAAv(BAAA+yS@"C/W{AAAVdLW1l6EAAuWBAqCAAAA|$iWz!#sl0,vP(!|
20190116081944VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAkoCAlBh)_EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAs8~UAAAAAAAAAA;fHAAAv(BAAA+uLVADct{AAAHfLW]!7EAAuWBAqCAAAA|$jX+!#uK0,vP(!|
20190116082024VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCA4}g)?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAY4~UAAAAAAAAAA;fHAAAv(BAAAp17FAD:({AAA_gLWl`8EAAuWBAqCAAAA|$kWp!#u#0,vO(!|
20190116082105VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCA4}J5[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAC6~UAAAAAAAAAAAgHAAAv(BAAAp57FADd"rAAAk!FLgKfCAAY4AAVBAAAA|$lX)!#u20,vO(!|
20190116082146VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCA4}>"oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAA&ao7uul4rAAAd#FL4&fCAAY4AAVBAAAA|$mX$!!u-0,vP(!|
20190116082227VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA?nCA:Ch)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA1%~UAAAAAAAAAAQgHAAAv(BAAAp1jNADct-AAAqmLWw)$EAAuWBAqCAAAA|$nWz!%u+0,vP(!|
20190116082307VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCAC"!4oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA1[sKAAAAAAAAAAJ9DAAA+>AAAA&ac#uu^>rAAAP%FL^BhCAAY4AAVBAAAA|$oWu!#u/0,vP(!|
20190116082349VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CANpCA:CgX*EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAy:~UAAAAAAAAAAbfHAAAv(BAAAp1Xx"CbAsAAAK&FL17hCAAY4AAVBAAAA|$pX
20190116082429VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA4}sKAAAAAAAAAAs8DAAA+>AAAAEc03uukLsAAAD(FL6ciCAAY4AAVBAAAA|$qX3!!tp0,vP(!|
20190116082511VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CALnCAC":_oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAe>sKAAAAAAAAAA)8DAAA+>AAAAjb$zuu7WsAAA~(FL]_iCAAY4AAVBAAAA|$rWi!#u40,vP(!|
20190116082551VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCA/`J5^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?(~UAAAAAAAAAA7fHAAAv(BAAA+2>cAD:(}AAA,vLW[R,EAAuWBAqCAAAA|$sWu!#uB0,vP(!|
20190116082632VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA]mCAlB3i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA;#~UAAAAAAAAAAQgHAAAv(BAAAp5LVADd"sAAA;*FLSUkCAAY4AAVBAAAA|$tWd!%u(0,vP(!|
20190116082714VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAcoCAC"bRpCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA)AAAA&ao7uul4sAAA++FL?=kCAAY4AAVBAAAA|$uX)!%u80,vP(!|
20190116082755VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CADnCAT-3?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAv(~UAAAAAAAAAAbfHAAAv(BAAA+27FADct~AAA.QXsCC7JAABtCA_EAAAA|$vWg!#u,0,vP(!|
20190116082835VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCAT-IM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAm!~UAAAAAAAAAA7fHAAAv(BAAAI4>cAD:(~AAAkUXs809JAABtCA_EAAAA|$wWs!!u&0,vP(!|
20190116082915VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CANpCA5FgX(EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`%~UAAAAAAAAAARdHAAAv(BAAApx7FADbAtAAAx/FL<+mCAAY4AAVBAAAA|$xX
20190116082956VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCA"]3?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`%~UAAAAAAAAAABdHAAAv(BAAA+y2kAD/W"AAA,bXsa6&JAABtCA_EAAAA|$yX&!#u,0*vP(!|
20190116083037VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCA4}2i?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=5~UAAAAAAAAAABdHAAAv(BAAAM0>cADct"AAArfXs]S*JAABtCA_EAAAA|$zWp!#t{0*vO(!|
20190116083118VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA,nCA"]=t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAt5~UAAAAAAAAAAhdHAAAv(BAAAp17FAD:("AAAXjXs^#,JAABtCA_EAAAA|${Wx!%u10+vO(!|
20190116083159VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCAk_g)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAm!~UAAAAAAAAAAGeHAAAv(BAAA+2LVADd"tAAAX=FL6cpCAAY4AAVBAAAA|%!XF!#u+0+vP(!|
20190116083240VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAt@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAj3~UAAAAAAAAAAmeHAAAv(BAAA+6LVAD/WABAA&qXs.@
20190116083321VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA9pCAUEK5]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA37~UAAAAAAAAAA+eHAAAv(BAAA+2LVADctABAAmuXslp?JAABtCA_EAAAA|%#XH!#u:0+vO(!|
20190116083402VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA#TIMjFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA7#~UAAAAAAAAAAGeHAAAv(BAAA+2/7ADbAuAAAE@FLBXrCAAY4AAVBAAAA|%%Wz!#y*0+vP(!|
20190116083502VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAhpCA4}J5@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM8~UAAAAAAAAAA2eHAAAv(BAAA+y7FAD/WBBAA/1XsDv_JAABtCA_EAAAA|%&XA!%u*0+vP(!|
20190116083623VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAQoCAC"FzqCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA<AAAA&a03uu]huAAAZ^FL$qtCAAY4AAVBAAAA|%(X&!%uN0+vP(!|
20190116083704VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCA4}sKAAAAAAAAAAU8DAAA+>AAAAjZ$zuuOtuAAAS_FL{IuCAAY4AAVBAAAA|%)XF!#u%0+vP(!|
20190116083744VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCA4}AAAAGa03uul4uAAAL`FL4&uCAAY4AAVBAAAA|%*Wl!#u%0+vP(!|
20190116083825VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAznCA4}3?]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAO+~UAAAAAAAAAAWeHAAAv(BAAAp17FADctCBAAS:XslpHKAABtCA_EAAAA|%+Ws!%u<0+vP(!|
20190116083906VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCAXLgX!EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA]:~UAAAAAAAAAA%dHAAAv(BAAAI47FAD:(CBAA/=XsCCKKAABtCA_EAAAA|%,Wp!#sM0+vP(!|
20190116083947VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA_oCAlB4??EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAe+~UAAAAAAAAAAxdHAAAv(BAAAp17FADbAvAAA^-FL+4wCAAY4AAVBAAAA|%-X7!#u$0+vP(!|
20190116084029VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CADnCAQ@J5^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA_)~UAAAAAAAAAAhdHAAAv(BAAAI4>cAD/WDBAAZ`XsZNPKAABtCA_EAAAA|%.Wg!#uB0+vP(!|
20190116084109VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAnnCA+>2i>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAW>~UAAAAAAAAAAxdHAAAv(BAAAptjNADctDBAAF~Xsa6RKAABtCA_EAAAA|%/Wp!%ts0+vP(!|
20190116084149VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAk_J5?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAL?~UAAAAAAAAAAxdHAAAv(BAAA+ujNAD:(DBAA6CYs]SUKAABtCA_EAAAA|%0Wz!#u"0+vP(!|
20190116084230VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCAk_3?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAQ@~UAAAAAAAAAAhdHAAAv(BAAAp17FADd"vAAA1BGLjRzCAAY4AAVBAAAA|%1X)!#tw0+vP(!|
20190116084310VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAppCAk_J5>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAh=~UAAAAAAAAAA%dHAAAv(BAAA+y7FAD/WEBAACKYswYZKAABtCA_EAAAA|%2XC!%tu0+vP(!|
20190116084351VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HA,nCA4}3?%EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAp`~UAAAAAAAAAA%dHAAAv(BAAAM0RD"CctEBAA%NYsP;bKAABtCA_EAAAA|%3Wx!(sj0+vQ(!|
20190116084431VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA)oCAlB4?[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA@@~UAAAAAAAAAA8cHAAAv(BAAA+2>cAD:(EBAAlRYsOeeKAABtCA_EAAAA|%4X3!%u40*vP(!|
20190116084512VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCAk_IM?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA(-~UAAAAAAAAAABdHAAAv(BAAA+ujNADbAwAAAbFGLT%1CAAY4AAVBAAAA|%5X"!!ty0*vQ(!|
20190116084553VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAfnCAC"QipCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAF~sKAAAAAAAAAAH7DAAA+>AAAAjbo7uukLwAAAUGGL>g2CAAY4AAVBAAAA|%6Wn!%u;0*vQ(!|
20190116084636VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAumCAk_=t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA5F"UAAAAAAAAAAhdHAAAv(BAAA+27FADctFBAA)cYsCCmKAABtCA_EAAAA|%7W[!%u10+vQ(!|
20190116084716VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCA+>2i`EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA$AtKAAAAAAAAAAf7DAAA+>AAAAEc
20190116084757VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA!mCAUEK5]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA$AtKAAAAAAAAAAf7DAAA+>AAAAGY}ruuOtwAAADJGLVb4CAAY4AAVBAAAA|%9W_!#u:0*vQ(!|
20190116084839VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EADnCA:CK5@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA~`~UAAAAAAAAAA
20190116084919VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA!mCAXL4?#EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA:C"UAAAAAAAAAA8cHAAAv(BAAA+yjNADctGBAA3rYsOewKAABtCA_EAAAA|%;W_!!sZ0*vQ(!|
20190116085000VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAQ@AAAAGWwAAA;LGLSU6CAAY4AAVBAAAA|%
20190116085041VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCAh=3?^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA/F"UAAAAAAAAAAccHAAAv(BAAA+2LVADbAxAAA)MGL?=6CAAY4AAVBAAAA|%=X&!#uD0*vQ(!|
20190116085121VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCA4}=t@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAFB"UAAAAAAAAAABdHAAAv(BAAAp1q."C/WHBAA!2Ysm{3KAABtCA_EAAAA|%>Wp!#u)0*vQ(!|
20190116085202VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EADnCA5F3i]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=J"UAAAAAAAAAA
20190116085243VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCA4}AAAA&a03uu]hxAAAxPGLn*8CAAY4AAVBAAAA|%@X$!!u50*vQ(!|
20190116085324VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAcoCAUE3i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAANJ"UAAAAAAAAAA-bHAAAv(BAAAp1>cADd"xAAAqQGLHl9CAAY4AAVBAAAA|%AX)!!u(0*vQ(!|
20190116085405VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAIoCAoIK5&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA4I"UAAAAAAAAAA
20190116085446VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA]mCAC"FzoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA8EtKAAAAAAAAAA"6DAAA+>AAAAjb}ruu8(xAAAeSGLk!!CAAY4AAVBAAAA|%CWd!%u.0*vQ(!|
20190116085527VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CALnCA4}g)^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA#T"UAAAAAAAAAA
20190116085608VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EANpCA5F=AqCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAABFtKAAAAAAAAAA?7DAAA+>AAAA&a03uuNAZAAAK3wF?}fBAAMcAA4AAAA|%EX
20190116085650VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCA"]2i{EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAxN"UAAAAAAAAAA%dHAAAv(BAAA+ujNAD/WJBAAs_Yslp
20190116085730VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCAQ@IM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?T"UAAAAAAAAAAxdHAAAv(BAAAp17FADctJBAAY}YsCC?KAABtCA_EAAAA|%GWn!#u60+vR(!|
20190116085813VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6JAppCAT-3?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA6S"UAAAAAAAAAAccHAAAv(BAAA+yLVAD:(JBAAKCZs80[KAABtCA_EAAAA|%HXC!*u,0*vR(!|
20190116085909VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAbrCA/`3iuDAAAAgAAAAAAAAAAAAAAATX"UAAAAAAAAAAfTHAAAAABAAA&Yo7^v7WAAAA=XGL.SAAAAMcAA4AAAA|!#Xm!!j)0%vR(!|
20190116085949VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAY4
20190116090111VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCAlB>t;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAIY"UAAAAAAAAAA.YHAAAv(BAAA+2jN:F/WBAAAO2MW;DEAAAY4AAVBAAAA|!&X.!!t(vR(!|
20190116090314VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAGO3i5EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA9Z"UAAAAAAAAAA/VHAAAv(BAAAp1`-/FbABAAA?dGL]_DAAAMcAA4AAAA|!)Wx!#s&0&vR(!|
20190116090355VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAamCAUE>t7EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,r"UAAAAAAAAAA)UHAAAAABAAA&Y}r^vkLBAAA:eGLy0EAAAMcAA4AAAA|!*WV!#s70&vS(!|
20190116090436VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAwoCAdZgXrEAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAtp"UAAAAAAAAAAkUHAAAAABAAAjZ}r^v7WBAAA(fGLSUFAAAMcAA4AAAA|!+X.!#qk0&vS(!|
20190116090517VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCAoIgX5EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAiq"UAAAAAAAAAAfTHAAAAABAAA&Y
20190116090558VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCArP3i6EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAss"UAAAAAAAAAA"SHAAAAABAAAjZ}r^vOtBAAA3hGLvtGAAAMcAA4AAAA|!-X.!!s.0%vS(!|
20190116090639VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAOmCA:CJM$EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAo4"UAAAAAAAAAA#THAAAAABAAAjZc#^vl4BAAAwiGLPNHAAAMcAA4AAAA|!.WS!#s%vS(!|
20190116090720VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCADH>t3EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA1%"UAAAAAAAAAAaSHAAAAABAAAjZ$z^v8(BAAArjGL<+HAAAMcAA4AAAA|!/Wg!!rr0$vT(!|
20190116090801VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAOmCA=JJM5EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA))"UAAAAAAAAAA#THAAAAABAAA&a$z^v^>BAAAkkGLsmIAAAMcAA4AAAA|!0WS!#s$0%vT(!|
20190116090842VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA8MgX3EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAT,"UAAAAAAAAAA#THAAAAABAAAGa
20190116090923VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAznCA{eK5qEAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA}."UAAAAAAAAAA:SHAAAAABAAAjX$z^vkLCAAAYmGL/#JAAAMcAA4AAAA|!2Ws!(qf0%vT(!|
20190116091004VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAgkCAY4fX2EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAF["UAAAAAAAAAA6SHAAAAABAAAEcJo^v7WCAAARnGLpfKAAAMcAA4AAAA|!3W*!!rh0%vU(!|
20190116091047VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAbjCAE0eX0EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAv^"UAAAAAAAAAAaSHAAAAABAAAGaJo^v]hCAAAQoGLL~KAAAMcAA4AAAA|!4Vm!#rX0$vU(!|
20190116091128VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA0kCAE0
20190116091209VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAdlCAH7
20190116133424VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAEsCAN/3ivDAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAoYFVAAAAAAAAAAi"DAAAXLCAAAjXJodx7WAAAA9PKL.SAAAAMcAA4AAAA|!#Y#!!j1/uvk(!|
20190116133505VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCAE0g)IFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAANZFVAAAAAAAAAAJFHAAAuWEAAAMw&$4I:(AAAAKiUWTrBAAAY4AAVBAAAA|!$X&!#vh/xvk(!|
20190116134004VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAlB4?=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA~VFVAAAAAAAAAA
20190116134045VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCA/`2i]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA;PFVAAAAAAAAAAgQHAAAv(DAAApx&$4I/WDAAANxUWYMMAAAY4AAVBAAAA|!.Wp!#u80#vj(!|
20190116134127VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAlB?"pCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA9BwKAAAAAAAAAA%1DAAAv(BAAAjZtcdx8(BAAAvZKL/#GAAAMcAA4AAAA|!/Wx!#u=0$vj(!|
20190116134208VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAIoCADHgX]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAASKFVAAAAAAAAAAkUHAAABtDAAA+y&$4I:(DAAA@0UW]!OAAAY4AAVBAAAA|!0X$!(u70&vj(!|
20190116134330VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAkoCA=Jh)_EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEEFVAAAAAAAAAAIYHAAABtDAAA+y7F5I/WEAAA04UW$URAAAY4AAVBAAAA|!2X+!(uK0(vj(!|
20190116134410VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCADH>t]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=~EVAAAAAAAAAANZHAAABtDAAApt&$4IctEAAAq6UWCuSAAAY4AAVBAAAA|!3Wx!#u90(vi(!|
20190116134532VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAppCADH4?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?DFVAAAAAAAAAA}YHAAABtDAAAp1S@4Id"CAAAJfKLewKAAAMcAA4AAAA|!5XC!(u,0(vj(!|
20190116134613VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAC"bRoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAl~vKAAAAAAAAAA*5DAAAv(BAAAGaVkdxl4CAAACgKL~PLAAAMcAA4AAAA|!6X0!#u(0(vi(!|
20190116134654VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAppCADHJM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAQAwKAAAAAAAAAAl5DAAAY4BAAAjX}rdx8(CAAA{gKL7/LAAAMcAA4AAAA|!7XC!#u60(vi(!|
20190116134734VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAAgCAXLK5[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA)_EVAAAAAAAAAACaHAAAuWDAAAp1S@4I:(FAAA((UW2]YAAAY4AAVBAAAA|!8V"!#u20)vi(!|
20190116134814VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAIoCA4}J5_EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAVBFVAAAAAAAAAAXbHAAAuWDAAAMw7F5IbADAAA.iKLxHNAAAMcAA4AAAA|!9X$!#uJ0)vi(!|
20190116134856VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAkoCADHJM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAk_EVAAAAAAAAAAHbHAAAuWDAAAp1jN5I/WGAAAn,UWkobAAAY4AAVBAAAA|!:X+!!u60)vi(!|
20190116134937VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCAaS>t$EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA7?EVAAAAAAAAAA3bHAAAuWDAAA+yS@4IctGAAAd/UW%%cAAAY4AAVBAAAA|!;Wu!#s_0*vi(!|
20190116135018VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAZpCAC"mAUBAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAd~XFAAAAAAAAAAq:BAAAN/AAAAE6~V9*-9BAAA/#yFYtHAAAGOAAcAAAA|!
20190116135058VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAnnCAlBJM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAk_EVAAAAAAAAAAscHAAAuWDAAAM0jN5Id"DAAAumKLQ6PAAAMcAA4AAAA|!=Wp!%u&0*vi(!|
20190116135139VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA?nCADH>t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAv^EVAAAAAAAAAAMcHAAAuWDAAAptq.4I/WHAAA]>UW7zgAAAY4AAVBAAAA|!>Wz!%u10*vi(!|
20190116135220VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAKqCA/`2i]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAn;EVAAAAAAAAAA,bHAAAuWDAAAp17F5IctHAAA)@UWO:hAAAY4AAVBAAAA|!?XR!#u80*vi(!|
20190116135300VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AALnCAC"ntoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAP^vKAAAAAAAAAAn7DAAAY4BAAAGaJodx^>DAAAbpKL(xRAAAMcAA4AAAA|!@Wi!!u-0*vi(!|
20190116135341VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA,nCAC"ntoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA(-vKAAAAAAAAAA-7DAAAY4BAAAjb
20190116135422VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAZpCA^Xh)*EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAb?EVAAAAAAAAAAWeHAAAuWDAAAp1(=3I/WIAAAa{UWZ5lAAAY4AAVBAAAA|!BX?!!t.0+vi(!|
20190116135506VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAXL4?]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA.}EVAAAAAAAAAAGeHAAAuWDAAAp1LV5IctIAAAQ}UW2]mAAAY4AAVBAAAA|!CWx!#u<0+vi(!|
20190116135544VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA!mCA=J>t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA6]EVAAAAAAAAAA{eHAAAuWDAAAI4`-4I:(IAAA~~UW[RoAAAY4AAVBAAAA|!DW_!%u10,vi(!|
20190116135624VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA,nCAlBgX[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAO{EVAAAAAAAAAAWeHAAAuWDAAA+yS@4Id"EAAA^tKL4&UAAAMcAA4AAAA|!EWx!%u/0+vi(!|
20190116135705VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA=Jh)[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA[=EVAAAAAAAAAAGeHAAAuWDAAAp1jN5I/WJAAA7DVW%%qAAAY4AAVBAAAA|!FWs!#u30+vi(!|